Çocuk Şehri Dergisi ÇETO’da

Tam adı Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi olan ÇETO çocuk kültürü içerikli çocuk-büyük herkese hitap eden bir dergi. Fatma Nur Yılmaz ÇETO’nun her sayısı için yayımlanan çocuk ve çocukluk dergilerinden bahsediyor. ÇOCUK ŞEHRİ her ne kadar bir çocuk dergisi olmasa da çocuklarla ilgili olduğundan bu köşede yer almaktan dolayı memnun olduk.

***

Çocuk Şehri Dergisi:

Dergilerin birçoğunun kapağında, dergi isminin hemen altında birkaç kelimelik bir nitelendirme vardır: Kültür- sanat dergisi, şehircilik dergisi, edebiyat dergisi vs. Dergilerin kendilerine yönelik bu tarz nitelendirmeleri derginin içeriğine ve konuyu ele alış biçimine dair bize ipuçları verir. Buna güzel bir örnek Çocuk Şehri Dergisi. Kendi isimlendirmesiyle Çocuk Şehri Çocukluk ve Çocuk Kültürü Dergisi.

Felah Yayıncılık’a bağlı bir yayın olan Çocuk Şehri Dergisi, “Çocuk insan yavrusu değildir, ayrı bir âlemdir” sloganıyla ilk olarak 2016 yılının Ekim ayında okurla buluştu. Bugüne kadar her birinde farklı bir kavramı felsefî, siyasî, edebî, psikolojik ve sosyolojik bakımdan ele aldığı 6 sayısı yayımlandı ve çocuk dostları tarafından büyük ilgi gördü. Bense dergiden çıkar çıkmaz haberdar olmama karşın, inceleme fırsatını maalesef epey geç buldum.

Dergiyi incelediğimde dikkatimi çeken ilk şey, ilgi çekici dosya konularının yanı sıra ön ve arka kapakları oldu. Sonrasında dosya konularıyla ilgili sunduğu ciddi literatürü de görünce geç kalmış keşfim için epey hayıflandım. Çocuk Şehri, her sayısında ele aldığı konuyla ilgili çok sayıda yerli ve yabancı yazara ait kitabı tanıtımlarıyla beraber okuruyla paylaşılıyor. Bunlar çocuklar için yazılmış kitapları olabildiği gibi yetişkinlere yönelik çocuk kitapları da olabiliyor. Bu bakımdan dergi, kitap ve çocuk severler için iştah kabartan bir kaynak niteliği taşıyor. Read more

“Ormanı Yemek Yasak” çocuklara güvenmekle birlikte nasıl yetişkinler olmamız gerektiğini de anlatıyor

“Ormanı Yemek Yasak” kitabı ile tanıdığımız eğitimci- yazar Tuğba Coşkuner ile kitabı ve yeni projeleri hakkında konuştuk. Aynı zamanda bir öğretmen olan Tuğba Hanım sosyal medya paylaşımlarında sürekli olarak yeni nesil çocuklar için bir okuma kültürü oluşturmaya, büyüklere çocuk ve gençlik kitapları konusunda rehberlik etmeye çalışıyor. 

 

  1. “Ormanı Yemek Yasak” sizin ilk kitabınız. İlk kitabını yayınlayan biri olarak neden çevre/doğa konusunu seçtiniz?

Doğa temalı çalıştığım ilk kitap ama ilk metin değil. Yani esasında bu konu benim çalışma sahamın uzun süredir ana unsurlarından biri.

Bir köy okulunda görev yapıyorum ben. Köydeki çocuklarımızın bile sinekten, arıdan, karıncadan ve kelebekten korkuyor olması mesleğimin ilk yıllarından beri beni düşündürüyor. Sürekli doğayla haşır neşir olduğunu varsaydığımız evlatlarımızın dahi bu hâlde olması, metropollerdekiler hakkında korkunç düşünceleri akıllara getiriyor.

Saramago’nun, Huxley’in, Asimov’un, Bradbury’nin distopya örneklerinde okuduğumuz hadiseler çok uzak bir gelecekte yaşanacak zannediyoruz ama hiç de öyle değil. Hatta sanıyorum ki o bahsedilenler çok önceden yaşanmaya başladı bile. Black Mirror gibi dizilere konu alan ne kadar kötücül senaryo varsa gerçekleşti veya gerçekleşiyor.

Kitapta da bahsettiğim gibi çocuklarımız doğadan o kadar koptu ki aralarında ineklerin tercihe göre çilekli veya çikolatalı süt verdiğini, sucukların ağaçlarda yetiştiğini, mısırın konserve şeklinde olgunlaştığını zannedenler olabiliyor. Bu gidişata dur demek adına atılan adımlardan birisi de bana ait olsun istedim. Bu adımın dergilere yazdığım yazılardan, verdiğim seminerlerden de daha uzun soluklu olmasını dilediğim için böyle bir işe giriştik. Bu konuda genel yayın yönetmenimiz Melih Tuğtağ’ın da desteği büyüktür. Derdimize inandı ve hikâyeyi önerileriyle epey güçlendirdi. Read more

Çocuk kitapları “Yeni Nesil Dünya Savaşçıları”na ilham vermek için daha fazlasını yapmalı

İklim değişikliği ısı dalgaları, su baskını, kasırga, orman yangınları gibi olayların sık sık olması anlamına geliyor. Karada ve okyanusta sıcaklıklar artıyor, deniz seviyesi yükseliyor, sera gazı emisyonları artarken kar ve buz miktarı azalıyor. Ne yazık ki, çocuklar ve gençler iklim değişikliğinden etkilenenlerin büyük bölümünü oluşturuyor ve bu durum artarak devam edecek gibi görünüyor.

Doktorlar  küresel ısınmanın çocukların sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini gözlemliyorlar. Çocukların iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetlerden kaynaklanan depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu açıklıyorlar.

UNICEF’in 9-18 yaş arası çocuklara yaptığı bir anket araştırması 14 ülkede çocukların iklim değişikliği dâhil, bizzat kendilerini ve yaşıtlarını etkileyen küresel sorunlar hakkında kaygılı olduğunu gösteriyor. Çocuklar seslerinin duyulmadığı ve görüşlerinin dikkate alınmadığı için kendilerini önemsiz hissediyor.

Değişen iklim koşullarının büyüklüğü göz önüne alındığında, bu durumun mevcut çocuk kitaplarında kısıtlı yer alması şaşırtıcıdır. Çocuk yayıncılığı sektörü patlıyor. Dünya çapında, çocukların kitapların satışları tüm yaş kategorilerinde düzenli olarak artıyor. Ancak 8-11 yaş arasındaki çocuklar için çok az sayıda çocuk kitabı bu konuyu ele alıyor. Read more

7’den 70’e Çocuk Dergisi Ağustos’ta Yeniden Çıkıyor

2 yıl önce yayın hayatına başlayan ve çocuklar için içerik üreten kültür-sanat-edebiyat dergisi Yedi Yetmiş, 9 Şubat 2018’de maddi imkansızlıklar nedeniyle basılı yayın hayatına son verdiğini ve e-dergi olarak devam edeceklerini duyurmuştu.

Dergi tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Yedi Yetmiş’in basım ve dağıtımına Redaksiyon Yayın Kolektifi’nin desteğiyle devam edilecek.

Dergi 1 Ağustos’ta okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Dergi hakkında daha önce yayımlanan değerlendirmemiz için tıklayınız. 

 

İran Çocuk Edebiyatı Duâyeni: Houshang Moradi Kermani

Sa­de­ce ül­ke­si İran’da de­ğil ulus­la­ra­ra­sı ca­mia­da da ta­nı­nan ödül­lü ya­zar Hu­şeng Mu­ra­di Ker­ma­ni’nin yıllar önce Türkiye’deki panelinde “Başlangıcından Günümüze İran Çocuk Edebiyatı”nı anlatmıştı. Panel notlarını Elif Konar derlemesi ile okuyoruz.

***

Ker­ma­ni, 1944 İran do­ğum­lu. Ya­yım­lan­mış 16 ki­ta­bı olan Ker­ma­ni’nin 5 ki­ta­bı Ne­za­hat Baş­çı ta­ra­fın­dan Türk­çe­ye ka­zan­dı­rıl­mış. İs­veç Hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ve­ri­len As­trid Lind­gren Ödü­lü’ne 2010’da üçün­cü kez aday gös­te­ri­len Ker­ma­ni, 2000’de UNI­CEF Ço­cuk Özel Ödü­lü ve 1992’de Hans Chris­ti­an An­der­sen Jü­ri Özel Ödü­lü de dâ­hil ol­mak üze­re pek çok ulus­la­ra­ra­sı ödü­lün sa­hi­bi. İran’ın ço­cuk ede­bi­ya­tı ala­nın­da ön­de ge­len, dün­ya­ca ün­lü isim­ler­den Ker­ma­ni’nin eser­le­ri, baş­ta Al­man­ca, İn­gi­liz­ce, Fran­sız­ca, Fe­le­menk­çe, İs­pan­yol­ca, Er­me­ni­ce ol­mak üze­re çe­şit­li dil­le­re çev­ril­miş ve pek çok film­de se­nar­yo met­ni ola­rak kul­la­nıl­mış. Ay­rı­ca bu film­ler de film fes­ti­val­le­rin­de ödül­ler al­mış.
Bu kı­sa ta­nış­ma­nın ar­dın­dan Ker­ma­ni, ara­mız­da ço­cuk ede­bi­ya­tı ala­nın­da bir uz­man ola­rak de­ğil sa­de­ce bu alan­da ya­zan bir ya­zar ola­rak bu­lun­du­ğu­nu ifa­de ede­rek söz­le­ri­ne baş­la­dı. Ya­zar ol­mak ile ço­cuk ede­bi­ya­tı ala­nın­da uz­man ol­ma­nın fark­lı şey­ler ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ço­cuk ede­bi­ya­tı ala­nı­nın ge­rek İran’da ge­rek­se Tür­ki­ye’de ba­kir bir alan ol­du­ğu­nu, bu alan­da uz­man­la­rın ye­tiş­me­di­ği­ni, ama bir ta­raf­tan da ye­ni ye­ni fi­liz­len­me­le­rin söz­ko­nu­su ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ma­yı ih­mal et­me­di. Ül­ke­sin­de ar­tık ço­cu­ğa da­ha sos­yal bir de­ğer ver­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı an­lat­tı. As­lın­da ül­ke­sin­de ço­cuk ede­bi­ya­tı­nın kö­ken­le­ri­nin çok es­ki­le­re İs­lâm ön­ce­si dö­ne­me da­yan­dı­ğı­nı; İs­lâm son­ra­sı dö­nem­de de kla­sik ede­bi­yat­ta, ço­cuk­la­rı il­gi­len­di­ren ve ta­lim, ter­bi­ye ba­bın­dan bö­lüm­ler ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Her top­lu­mun ço­cu­ğa ba­kı­şı­nın fark­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­lar­ken söy­le­di­ği cüm­le­ler bi­zim ül­ke­mi­ze de pek ya­ban­cı de­ğil­di doğ­ru­su.
Sü­rek­li ko­lay­cı­lı­ğa ka­çar, bu mey­ve­nin (ço­cu­ğun) piş­me­si­ni, ye­tiş­me­si­ni bek­le­riz. Ye­tiş­tik­ten son­ra da bi­ze gel­me­si­ni di­ler, on­dan na­sıl ya­rar­la­na­ca­ğı­mı­zı plan­la­rız. Evet, bu bi­zim kla­sik ba­kış açı­mız.

Read more

Etisalat Ödüllü Tagrid en- Neccar’ın Türkçe’deki Yeni Kitapları

Daha önce Yapı Kredi Yayınları‘ndan çıkan “Nefise Nine” isimli çocuk kitabıyla tanıdığımız Tagrid en-Neccar’ın yeni kitapları “Pabucum Dama Atıldı” ve “Koca Karpuz” da Türk okurlarıyla buluştu.

Arapça’nın önde gelen çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı en-Neccar’ın bu iki yeni çalışması yine çocukların dünyasından bizlere seslenen iki güzel çalışma.

“Pabucum Dama Atıldı”da aile büyüklerinin ve abisinin ilgisine alışan Alluş abisinin eskisi gibi kendisiyle ilgilenmemesinden ötürü bir endişe yaşar. Alluş alıştığı ilgiyi tekrar sağlamak için harekete geçer. Hemen her çocuğun yaşadığı ortak kaygıları çocuksu bir dille anlatıyor.

Bu ay içinde çıkan “Koca Karpuz” isimli kitabın karakteri Nora karpuz yemeği seven bir kız çocuğu. Karpuzdan başka pek bir şey yemeyen bu küçük kızın karpuz yemekle ilgili anılarına yer veriliyor. Bu aralar bolca yenilen karpuzun yer aldığı acaba ilk çocuk kitabı olabilir mi?

Tagrid en-Neccar’dan çocuklara Arap dünyası çocuk edebiyatını tanıtan iki eser. Çizimler Maya Fidavi’ye ait. Çeviri ise İbn Battuta Seyahatnamesi çevirisiyle tanıdığımız A. Sait Aykut.

Domingo’dan “Hepsi Sana Miras” Dizisi

İlk çocukluk evresini geçip gençlik dönemine girdiğinde çocukların yeterince kitap okumadığından şikayet ediliyor. Özellikle de okuldaki ödevleri saymazsak çocukların klasikleri okumadığından dert yanılıyor. Durum böyle olunca da bazı yayınevleri kolları sıvayıp çocuklara klasikleri okutturacak yeni yöntemler buluyor.

Bu yöntemlerin başında klasik metinlerin metnin genel yapısını bozmadan kısaltılması, gerekli açıklamaların yapılması ve dilinin günümüz çocukları için anlaşılır kılınması geliyor. Ve tabi ki olmazsa olmaz cezbedici bir tasarım da gerekiyor.

Domingo Yayınevi’nin 10 kitaplık klasikler serisi bu yöntemleri başarıyla uygulayan bir seri yayımladı  Ünlü İtalyan yazar Alessandro Baricco’nun dünyanın dört yanındaki yazar dostlarını yardıma çağırması ile ortaya çıkan bu seri çocuk/genç herkese klasikleri sevdirmeyi hedefliyor. Üstelik serinin diğer bir özelliği de yazarların anlatmayı seçtiği klasiği sanki kendi çocuğuna anlatıyormuş gibi bir dil kullanıyor olması.  Read more

Cadılık Müzesi- The Museum of Witchcraft- İngiltere

Pek çok halk anlatısında ve çocuk kitaplarında gördüğümüz “cadı” kavramına ilişkin tarihi bir yolculuğa çıkmak için bu müzeyi gezmelisiniz.

Cadılık Müzesi, cadılara ve cadılığın tarihine ilgisi olanların kaçırmaması gereken bir müze. Sadece cadılık tarihini değil, Batı Avrupa ve İngiliz tarihini de belgeler ve objelerle izlemek isteyenler, Cornwall’daki Boscastle Şatosu’nu ziyaret etmeli. Read more

Gökçe İrten’den Bologna Çocuk Kitapları Fuarı Yazısı

Gökçe İrten Sabit Fikir için yazdı:

***

Bir çocuk kitabı yazarı ve çizeri olarak dünyanın en büyük çocuk kitabı fuarını görmek, yeni kitaplar keşfetmek ve o güzel kitaplarda kaybolmak… Her bir sayfası ev duvarını süsleyebilecek sanat eserlerinden matbaanın tüm nimetlerinin kullanıldığı pop-up kitaplara, görsel çeşitliliği çok yüksek bir fuar Uluslararası Bologna Çocuk Kitapları Fuarı.

Çocuk kitabı ne kadar gelişebilir, nerelere gider, çocuk bu işten ne anlar, bu kadar sanata ihtiyaç var mı gibi soruların tam karşılığı oluyor bu fuar. Çeşitlilik ülkelerin beğenilerine göre değişiklik gösteriyor. İtalya, İspanya, Fransa, Polonya gibi ülkeler gerçekten çocuklar için sanat kitabı üretiyor. Konularından çizimlerine, alıp eve asmalık çizimlerin sahipleri onlar. Çocuğa yeni bakış açısı katabilecek kadar yaratıcı, yetişkinin okurken harika mesajlar alabileceği kadar eğlenceli… Dolayısıyla favorim kesinlikle bu ülkeler. Deneyseller, özgürler, rahatlar ve bizler tarafından çok kıskanılıyorlar. Read more

İngiltere’deki yetişkinlerin En Çok Okumak İstediği 30 Çocuk Kitabı

İngiltere’de yapılan bir ankette, çocuk klasikleri arasında yer alan ve CS. Lewis tarafından yazılan Narnia Günlükler: Aslan, Cadı ve Dolap, yetişkinlerin en çok tekrar okumak istediği kitap seçildi.

İlk 1950 yılında yayınlanan ve çocuklar tarafından sevilen Frances Hodgson Burnett’in Gizli Bahçe romanı da yetişkinlerin tekrar okumak istediği romanların arasında yer alıyor.

Demiryolu Çocukları, Charlie ve Çikolata Fabrikası ve Hayvan Çiftliği kitapları da listenin ilk 10’unda yer aldı.

Anketin sonucuna göre, yetişkinlerin üçte ikisi yatmadan önce kitap okumanın uyumaya yardımcı olduğunu konusunda hem fikir.

Beşte üçü çocukken severek okudukları bir kitabı yeniden okumak istiyor, onda biri yatmadan önce çocuk kitaplarının düşüncelerinin yatışmasını yardımcı olduğuna inanıyor.

Araştırmaya göre, çocuk edebiyatına yeniden okunması, halk arasında olumlu duyguların gelişmesini sağlıyor.

İnsanların yarısından fazlası, çocukluğuna ait bir hikâyeyi okurken mutlu hissediyor.

Anket gösteriyor ki yatmadan önce gençlik zamanlarındaki kitapları okumak aynı zamanda yaratıcılığımızı artırmaya da yardımcı olabiliyor.

Simba tarafından yapılan çalışma, yetişkinlerin beşte birinin, çocukluklarına ait kitapları hayal güçlerini tetiklemek için kullandığını, on kişiden birinin ise daha yaratıcı olmaları gerektiği zamanlarda çocuk klasiklerinden yardım aldıklarını ortaya koydu.

 

YETİŞKİNLERİN YENİDEN OKUMAK İSTEDİĞİ 30 ÇOCUK KİTABI Read more

1 2 3 87